::: Honda Serisi
   
  Cr Yassı Tekli Sust.
1987-1992  |  1.4./1.16 V
18307-SH3-308/G03
WESTAR : 12.01.04
 
   
  CRX Yassı Çiftli Sust.
1987-1991  |  1600 cc 16 V
18307-SH3-306
WESTAR : 12.01.14
 
   
  Civic Kat İptali
1987-2001  |  1.4-1.6 cc
...
WESTAR : 12.02.00
 
   
  Civic Tekli Orta Sust.
1996-2001  |  1.4-1.6 cc
18220-S04-E41
WESTAR : 03.12.02
 
   
  Civic Orta Çiftli Sust.
1998-2000  |  1.4-1.6 cc
18220-SR3-307
WESTAR : 12.02.12
 
   
  Civic Arka Sust.
...-2001  |  1400 cc
18307-S21-G0
WESTAR : 12.02.03
 
   
  Civic Arka Sust.
1996-...  |  1400 cc
18030-S03-E40
WESTAR : 12.02.13
 
   
  Civic Arka Sust.
1994-...  |  1600 cc
18030-SR4-A20
WESTAR : 12.02.23
 
   
  Civic Arka Susturucu
1996-...  |  1.4-1.6cc
18030-S03-E40
WESTAR : 12.02.33
 
   
  Accord Orta Sust.Borulu
1986-1989  |  2000cc
18220-SE0-G03
WESTAR : 12.03.03
 
   
  Accord Arka Sust.
1986-1989  |  1600 cc 12 V
18307-SE3-405
WESTAR : 12.03.04
 
   
  Accord Arka Susturucu
1990-1993  |  2000cc
18307-SM4-A34
WESTAR : 12.03.14
 
   
  Euro Civic Orta Sust.
1994-1999  |  1600 cc
18200-St3-E60
WESTAR : 12.04.03
 
   
  Euro Civic Arka Susturucu
1995-1999  |  1600 cc
18030-St3-E40
WESTAR : 12.04.04
 
   
  Civic Vtec Arka Sust.
2001-2006  |  1.4-1.6 cc
18307S5AJ011M1
WESTAR : 12.05.04
 
   
  Crv Arka Susturucu
...-1997  |  2000 cc
18030-S10A
WESTAR : 12.03.05
 
   
  Jazz Arka Susturucu
2002-...  |  1400cc
18030-SAA000
WESTAR : Bilgi Alınız